شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
گزارش كار گروههاي روشنايي معابر در اسفند 90
تعويض لامپ (تعداد) رنگ آميزي (تعداد) تعويض وكارهاي انجام شده در ماه (تعداد) شرح
گازي
رشته اي  بازوچراغ پايه چراغ شيشه وحباب سرويس وشستشو بازوچراغ حباب پاتروم فيوز كنتاكتور فتوسل چك
455 210 8 14 0 670 0 12 48 12 0 6 35 امور برق يك
470 130 47 75 45 115 3 14 89 87 3 14 47 امور برق دو
330 18 36 80 14 250 3 0 17 11 3 5 16 امور برق سه
320 150     23 382 12 23 38       17 اموربرق چهار
793 18 0 0 15 727 0 0 77 0 0 1 30 اموربرق پنج وطرقبه
600 180     12 44 10 15 46 5 3 4 30 امور برق شش
530 73 0 55 78 370 54 0 62 11 0 4 45 برق هفت وشانديز
350               10     3 6 امور برق هشت
159 50     34 12 17 34 17 2   5 12 امور برق نه
153 95 0 0 17 33 11 14 37 32 4 14 23 امور برق ده
4160 924 91 224 238 2603 110 112 441 160 13 56 261 جمع كل