شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
گزارش كار گروههاي بالانس  در  اسفند90
اندازه گيري واصلاح ولتاژ اصلاح بار فيدرها اصلاح بار  ترانسها تعداد بارگيري دوره اي اندازه گيري مقاومت زمين واصلاح تعداد ترانسهاي بررسي تقويتي وجابجايي تعداد ترانسهايي كه اضافه بار داشته اند شرح
نصب واصلاح اندازه گيري هوايي زميني تك مشترك عمومي
6 5 4 16 0 18 52 2 0 31 امور برق يك
45 139 48 60 64 95 2 1     امور برق دو
16 34 21 140 12 22 38 18 0 32 امور برق سه
25 21 18 32 17 48 12   2   اموربرق چهار
16 30 22 95 10 14 4 0 0 0 اموربرق پنج وطرقبه
275 28 12 70 5 35 2       امور برق شش
100 85 131 251 29 196 42 0 0 37 برق هفت وشانديز
3 1   31 7 31 2 1     امور برق هشت
14 7 3 28 23 38 5   3 2 امور برق نه
13 17 11 43 17 30 3 0 3 4 امور برق ده
513 367 270 766 184 527 162 22 8 106 جمع كل