شركت توزيع نيروي برق شهرستا ن مشهد
صفحه اول            گزارش كار واحد تعميرات ونگهداري شبكه هوايي در اسفند 90
جمع كل خدمات فني برق10 برق9 برق8 برق7 برق6 برق5 برق4 برق3  برق2 برق1 شرح عمليات شبكه هاي400 V
1195 0 120 190 117 500 17.7 130 0 0 0 120 ترميم شبكه تكفاز  ( متر )
5226 0 300 320 156 300 120 1320 0 2000 360 350 ترميم شبكه سه فاز  ( متر )
3259 0 270 35 219 0 70 70 100 2000 95 400 ترميم شبكه خود نگهدار  ( متر )
2763 0 100 150 98 1000 0 105 300 0 560 450 جمع آوري شبكه تكفاز  ( متر )
8589 0 150 470 314 1500 0 735 600 2500 1200 1120 جمع آوري شبكه سه فاز   ( متر )
502 0 0 0 142 0 0 235 0 0 125 0 جمع آوري شبكه خود نگهدار  ( متر )
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 احداث شبكه تكفاز  ( متر )
1820 0 0 0 0 0 970 0 0 0 850 0 احداث شبكه سه فاز  ( متر )
9470 0 0 130 500 2500 0 1380 900 2500 1560 0 احداث شبكه خود نگهدار  ( متر )
107 0 4 32 5 0 18 13 5 9 16 5 جمع آوري پايه سيماني ( عدد )
49 0 3 19 9 0 4 0 2 2 8 2 جمع آوري پايه اشباع  ( عدد )
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 جمع آوري پايه فلزي ( عدد )
71 0 3 27 7 0 8 11 0 9 6 0 تغيير مكان پايه سيماني ( عدد )
30 0 3 12 11 0 4 0 0 0 0 0 تغيير مكان پايه اشباع ( عدد )
3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 تغيير مكان پايه فلزي ( عدد )
48 0 2 17 3 0 10 9 0 0 7 0 تعويض پايه سيماني ( عدد )
28 0 3 9 4 0 2 0 5 2 3 0 تعويض پايه اشباع ( عدد )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعويض پايه فلزي ( عدد )
5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 نصب   جلو بر سه مقره اي( عدد )
13 0 2 4 0 0 0 0 2 1 1 3 نصب   جلو بر پنج  مقره اي( عدد )
560 0 0 5 0 0 73 78 200 19 185 0 تعويض مقره  ( عدد )
4425 0 39 330 0 100 123 923 3 307 2350 250 اصلاح دستك مشتركين( عدد )
35 0 15 7 0 3 2 2 0 0 6 0 جابجائي بازو چراغ 80 سانت ( عدد )
37 0 17 11 0 0 2 3 0 0 2 2 جابجائي بازو چراغ 2 متر ( عدد )
38 0 19 3 0 0 1 6 0 0 3 6 جابجائي بازو چراغ 3 متر ( عدد )
197 0 3 0 0 0 4 0 0 35 155 0 تعويض تجهيزات سرتيري ( عدد )
1288 921 30 0 0 5 0 25 0 60 236 11 شاخه زني( مورد )
                   
شركت توزيع نيروي برق شهرستا ن مشهد
صفحه اول  گزارش كار واحد تعميرات ونگهداري شبكه هوايي در اسفند90
جمع كل خدمات فني برق10 برق9 برق8 برق7 برق6 برق5 برق4 برق3  برق2 برق1 شرح عمليات شبكه هاي400 V
7257 7222 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 ترميم شبكه 20 KV
130 129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرويس پست هوائي ( دستگاه )
458 224 4 0 0 0 0 0 0 0 230 0 تعويض مقره سنجاقي ( عدد )
149 105 6 0 0 0 0 0 0 0 38 0 تعويض مقره بشقابي ( عدد )
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعمير كات اوت فيوز   ( دستگاه )
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعمير تيغه ( دستگاه )
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعمير كليد قابل قطع زير بار ( دستگاه )
45 10 30 0 0 2 0 0 0 0 3 0 سكشن كردن خط هوائي ( عدد )
65 55 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 تعويض پايه سيماني ( عدد )
38 31 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 تعويض پايه اشباع ( عدد )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعويض پايه مشبك( عدد )
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تقويت ترانسفورماتور  ( دستگاه )
12 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 تعويض ترانسفورماتور  ( دستگاه )
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعمير  ريكلوزر  ( دستگاه )