شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
صفحه اول       گزارش كار واحد تعميرات ونگهداري شبكه زميني در   اسفند 90
جمع كل خدمات فني برق10 برق 9 برق 8 برق7 برق 6 برق 5 برق 4 برق 3 برق 2 برق 1 شرح عمليات شبكه هاي 400V  ,20KV 
145 0 0 68 55 0 0 0 20 2 0 0 ترميم كابل 20KV   (متر)
689 0 21 75 110 0 7 117 203 19 130 7 ترميم كابل 400V  (متر)
9 0 0 0 6 0 0 0 2 1 0 0 تعويض مفصل  20KV ( عدد )  
136 0 8 9 17 3 0 19 14 38 23 5 تعويض مفصل 400V   ( عدد ) 
29 0 0 9 9 0 1 4 5 1 0 0 تعويض سر كابل  20KV ( عدد ) 
413 0 3 72 24 3 0 201 0 48 62 0 تعويض سركابل 400V( عدد ) 
24 0 0 9 2 0 1 0 0 8 0 4 سرريز روغن سر كابل 20KV   (مورد )
329 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرويس وتعمير ترانسفورماتور ومتعلقات (مورد )
12 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 تعمير وتعويض متعلقات تابلوهاي اندازه گيري (مورد)
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعمير وتعويض  كليدهاي 20 كيلوولت ديژنكتور (مورد)
5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 تعمير وتعويض  كليدهاي 20 كيلوولت سكسيونر (مورد)
432 291 1 0 21 0 0 72 0 47 0 0 سرويس و تعمير ونظافت پست وكيوسك-تاسيساتي (مورد )
75 68 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 سرويس و تعمير ونظافت پست وكيوسك-ساختماني (مورد )
7978 7975 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 قدرت ترانسهاي سير كوله شده به  KVA
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعداد ترانسهاي سير كوله شده (دستگاه )
134 3 3 120 6 0 0 1 0 1 0 0 عيب يابي كابل 20KV  ( مورد )
168 73 40 7 12 1 4 8 1 15 0 7 عيب يابي كابل 400V ( مورد )
 
شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
صفحه دوم       گزارش كار واحد تعميرات ونگهداري شبكه زميني در  اسفند90
جمع كل خدمات فني برق10 برق 9 برق 8 برق7 برق 6 برق 5 برق 4 برق 3 برق 2 برق 1 شرح عمليات شبكه هاي 400V  ,20KV 
137 45 17 3 8 2 5 9 5 29 10 4 رفع نقص و تكميل سيستم اتصال به زمين ( مورد )
258 0 1 36 53 3 4 53 9 65 3 31 سرويس و تعميرجعبه انشعاب (مورد )
12 0 4 4 0 1 0 0 3 0 0 0 تعمير وتعويض كليد 400V  ( عدد )
21 0 3 6 1 1 0 10 0 0 0 0 تعمير وتعويض  كليد اتومات (عدد)
61 0 6 8 1 0 2 17 0 23 4 0 تعمير وتعويض آ چا ر فيوز(عدد)
104 0 4 35 12 0 0 9 0 40 4 0 تعويض پايه فيوزفشنگي و تيغه اي با آمپراژ مختلف (عدد)
321 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تست روغن( مورد )
15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 تصفيه روغن زميني ( مورد )
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رفع روغن ريزي ( مورد )
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 احياي رطوبت گير (مورد )
63 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بوشينگ اصلاح شده  ( عدد)
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرويس فن پست  ( مورد )
439 291 40 38 0 0 0 0 70 0 0 0 سرويس  پست  ( مورد )
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترانس سوزي   ( مورد )
244 54 0 20 13 0 4 0 57 80 8 8 كارهاي ساختماني ترميم كانال وحوضچه تعميروتعويض فونداسيون