شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
صفحه اول اسفند90 گزارش كار گروههاي بازرسي صفحه دوم اسفند90 گزارش كار گروههاي بازرسي
اخطار اصلاح محل لوازم اندازه گيري رفع نقص لوازم اندازه گيري  پلمپ تست       كنتور ديماند مترهاي اصلاح شده اصلاح  وتعمير ساعت كنتورهاي تراز شده شكستگي شيشه كنتور تعداد   اضافه    ديماند تعداد كنتور كسر مصرف دار عيوب لوازم ا ندازه گيري شرح پيگيري كارهاي    ارجاعي تعداد فرمهاي تنظيم شده مشتركين گزارش  مصرفي خارج از كنتور قطع  برق  عدم  مصرف جمع  آوري   كنتور جمع آوري  برقهاي فرعي پلمپ تبديل  آمپراژ (مورد) تعويض  كنتور  (مورد) اصلاح سرويس (مورد) رفع حريم (مورد) گزارش حريم تست كنتور (مورد)  اخذ خسارت    به ريال جمع آور ي برقهاي غير مجاز شرح
سه فاز ولتاژ ثا نويه ولتاژ اوليه    CT 400ولت    PT 20كيلوولت    CT 20كيلوولت 5-15 1و3 فاز ولتاژ ثانويه ولتاژ اوليه
                              امور برق يك 302 1712     3 8 5 72 435 53 105 72     66 101,042,989 63 امور برق يك
0 0 3 0 500 212 0 0 0 0 1 25 0 0 0 امور برق دو         0 0 15 20 2500 45 73 110 25 30 1633 42,523,451 50 امور برق دو
1 0 2 1 20 20 2 0 20 0 0 1 0 0 0 امور برق سه 50 2161 19 1 7 0 13 0 2000 39 32 73 0 0 2000 440,744,000 1 امور برق سه
                              امور برق چهار                                   امور برق چهار
    4 1                       امور برق پنج 195   26 1     2   25 35 3 55 0 5 5 162,426,524 8 امور برق پنج
                              امور برق شش   1675 182   77   3     114 83 16     40 2,108,000 10 امور برق شش
                              امور برق هفت 50 420     6 2 6 9 20 60 17 242     849 34,582,320 10 امور برق هفت
                              امور برق هشت         37950         7 15 24     788 31,943,350   امور برق هشت
16       45 41       3   30       امور برق نه 90 76         2   45 17 10 8     41 52,299,380   امور برق نه
                              امور برق ده 21 288 0 0 6 0 3 0 288 28 5 3 0 0 288 16,612,960 27 امور برق ده
17 0 9 2 565 273 2 0 20 3 1 56 0 0 0 جمع كل شركت 708 6332 227 2 38049 10 49 101 5313 398 343 603 25 35 5710 884,282,974 169 جمع كل شركت