شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح وبهينه سازي
اسفند90
پست هاي شبكه شرح
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب
كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي
قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد 
0 0 0 0 550 0         1365 6         1915 6 امور برق يك
0 0 0 0 0 0                         امور برق دو
0 0 0 0 0 0                         امور برق سه
0 0 0 0 795 1         650 3         1445 4 امور برق چهار
0 0 0 0 -250 -1         250 1             امور برق پنج
400 1 0 0 180 0         450 2 400 1     630 2 امور برق شش
0 0 0 0 0 0                         امور برق هفت
0 0 -550 -1 -400 -1     1800 2 400 1     1250 1     امور برق هشت
0 0 0 0 300 3                     300 3 امور برق نه
0 0 0 0 0 0                         امور برق ده
400 1 -550 -1 1175 2 0 0 1800 2 3115 13 400 1 1250 1 4290 15 جمع كل شركت