شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح وبهينه سازي
اسفند90
 شبكه فشار ضعيف  
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
كابل كشي (متر) سيم كشي  هوايي(متر) پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي  هوايي(متر) پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي  هوايي(متر) پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
48050 0 0 0 0               48050         امور برق يك
36838 1480.25 -96594 23 0     115 96593.91 76     36838 1595.25   99   امور برق دو
44335 0 -10333 0 0       10332.9       44335         امور برق سه
25965 0 0 0 -25           25   25965         امور برق چهار
52325 0 -24470 0 0       24470.02       52325         امور برق پنج
61966 0 -53332 0 0       53332.09       61966         امور برق شش
35353 0 0 0 0               35353         امور برق هفت
7335 0 0 0 0               7335         امور برق هشت
37771 398 123 172 3   89 60 1263.89       37860 458 1387 172 3 امور برق نه
17593 714 0 0 0               17593 714       امور برق ده
367531 2592.25 -184606 195 -22 0 89 175 185992.8 76 25 0 367620 2767.25 1387 271 3 جمع كل شركت
توضيح: درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي كابل سه  رشته اي محاسبه شده است
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است