شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش نيرو رساني
اسفند90
پست فشارمتوسط چراغ گازي فشارضعيف شرح
زميني هوايي كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه سديمي جيوه اي كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه
قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي 400وات 250وات 400وات 250وات 125وات خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
630 1 1050 5 203 3438 69 8                       امور برق يك
    3410 19     4434.3 51             992.3   56 31   امور برق دو
630 1       491 857 7               85       امور برق سه
3400 3 1050 9 200 20005 1569 24               1230       امور برق چهار
    100 1     633 4                       امور برق پنج
    1500 9     9762 69                       امور برق شش
    1410 7   75   5                       امور برق هفت
500 1 200 1   1386   1             50 204       امور برق هشت
    1095 7     5272 41             8     2   امور برق نه
    350 5 683   33051 246           11           امور برق ده
5160 6 10165 63 1086 25395 55647.1 456 0 0 0 0 0 11 1050.3 1519 56 33 0 جمع كل شركت
توضيح: درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي كابل سه  رشته اي محاسبه شده است
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است