شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد             
صفحه اول       گزارش نصب كنتور دراسفند90  با نرم افزار فروش      
جمع انشعابها بيشتر از 1000 KW از 501 تا 1000KW از 301 تا 500KW از 251 تا 300KW از 151 تا 250KW از 101 تا 150KW از 31 تا 100KW 30 KW ديماندي سه فاز 32AMP سه فاز 25AMP سه فاز 15AMP تكفاز 32 AMP تكفاز 25 AMP تكفاز 15 AMP شرح تعرفه
876 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 134 740 1     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه يك
8796 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 1640 7066 83 از ابتداي سال
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 1 3 0     در اين ماه عمومي
80 0 1 0 0 0 0 0 0 7 28 1 20 23 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 از ابتداي سال
74 0 0 0 0 0 0 2 0 5 22 0 45 0 0     در اين ماه تجاري
727 1 0 0 1 0 1 2 5 28 106 8 560 13 2 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
965 0 0 0 0 1 0 2 0 6 32 0 180 743 1     در اين ماه جمع
9607 1 1 0 1 1 2 2 5 36 139 10 2222 7102 85 از ابتداي سال
712 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 518 173 13     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه دو
8107 0 0 0 0 0 0 1 0 12 23 0 6215 1583 273 از ابتداي سال
47 0 0 0 0 0 1 0 0 9 21 1 11 1 3     در اين ماه عمومي
356 0 2 0 0 0 1 0 1 37 179 1 122 7 6 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
102 0 0 0 0 1 0 2 0 3 6 0 69 21 0     در اين ماه تجاري
822 0 1 0 0 2 1 8 2 35 84 2 582 103 2 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
862 0 0 0 0 2 1 2 0 15 32 1 598 195 16     در اين ماه جمع
9290 0 3 0 0 4 4 10 3 84 286 3 6919 1693 281 از ابتداي سال
221 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 11 190 2 0     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه سه
2505 0 0 0 0 0 0 0 0 47 123 53 2220 62 0 از ابتداي سال
50 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 5 0 0     در اين ماه عمومي
565 0 0 1 1 2 3 5 7 51 396 7 89 2 1 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17 0 0     در اين ماه تجاري
795 0 0 0 0 0 0 7 6 23 19 1 527 210 2 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
290 0 0 0 0 0 0 0 0 11 54 11 212 2 0     در اين ماه جمع
3865 0 0 1 1 2 3 12 13 121 538 61 2836 274 3 از ابتداي سال
923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 716 184 9 13     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه چهار
8193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 717 5855 1546 72 از ابتداي سال
58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 0 10 2 0     در اين ماه عمومي
361 0 0 1 0 0 0 2 0 10 254 1 85 8 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
130 0 0 0 0 1 0 3 1 3 23 6 74 19 0     در اين ماه تجاري
1465 0 3 1 0 2 0 9 6 35 116 31 618 643 1 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
1111 0 0 0 0 1 0 3 1 4 69 722 268 30 13     در اين ماه جمع
10020 0 3 2 0 2 0 12 6 45 373 749 6558 2197 73 از ابتداي سال
827 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 4 791 17 0     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه پنج
9309 0 0 0 0 0 0 0 1 23 96 22 8851 316 0 از ابتداي سال
144 0 0 0 0 1 0 0 0 8 106 0 27 2 0     در اين ماه عمومي
1348 0 0 3 0 4 1 3 8 54 953 2 309 10 1 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 104 12 0     در اين ماه تجاري
1573 1 0 0 0 0 1 10 4 29 41 2 1409 72 4 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
1091 0 0 0 0 1 0 0 0 14 119 4 922 31 0     در اين ماه جمع
12230 1 0 3 0 4 2 13 13 106 1090 26 10569 398 5 از ابتداي سال
شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
صفحه دوم       گزارش نصب كنتور دردي90  با نرم افزار فروش        
جمع انشعابها بيشتر از 1000 KW از 501 تا 1000KW از 301 تا 500KW از 251 تا 300KW از 151 تا 250KW از 101 تا 150KW از 31 تا 100KW 30 KW ديماندي سه فاز 32AMP سه فاز 25AMP سه فاز 15AMP تكفاز 32 AMP تكفاز 25 AMP تكفاز 15 AMP شرح تعرفه
646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 371 75     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه شش
8432 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2619 5134 675 از ابتداي سال
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 4 0     در اين ماه عمومي
305 0 0 0 0 0 0 1 3 5 123 2 85 83 3 از ابتداي سال
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 از ابتداي سال
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
16 0 0 0 0 1 4 3 0 3 4 0 1 0 0 از ابتداي سال
167 0 0 0 0 0 0 1 0 6 9 0 151 0 0     در اين ماه تجاري
935 0 0 0 0 1 0 4 4 34 96 10 741 45 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
835 0 0 0 0 1 0 2 0 6 13 0 363 375 75     در اين ماه جمع
9697 0 0 0 0 2 4 13 7 43 226 16 3446 5262 678 از ابتداي سال
542 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 506 31 4     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه هفت
7083 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 3 5938 1069 47 از ابتداي سال
42 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 0 25 2 0     در اين ماه عمومي
579 0 0 0 0 0 0 9 7 43 207 0 257 55 1 از ابتداي سال
4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
8 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
15 0 1 0 0 3 0 9 2 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
108 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 99 3 0     در اين ماه تجاري
1034 0 0 0 2 2 2 13 10 20 38 2 911 33 1 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
696 0 0 0 0 0 0 2 4 7 13 0 630 36 4     در اين ماه جمع
8719 0 1 0 2 5 3 35 22 69 265 5 7106 1157 49 از ابتداي سال
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 47 0 0     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه هشت
620 0 1 1 0 0 0 0 0 9 7 0 590 12 0 از ابتداي سال
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 1     در اين ماه عمومي
84 0 1 0 0 0 1 2 1 13 39 0 20 0 7 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
64 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 60 0 0     در اين ماه تجاري
356 0 0 0 0 2 0 7 4 19 7 1 278 38 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
122 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 0 108 0 1     در اين ماه جمع
1060 0 2 1 0 2 1 9 5 41 53 1 888 50 7 از ابتداي سال
584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 451 129     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه نه
5959 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27 2 47 4384 1498 از ابتداي سال
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0     در اين ماه عمومي
1807 0 0 0 0 0 1 5 1 1 19 1 16 1314 449 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
93 0 0 0 1 1 0 5 0 5 27 3 36 15 0     در اين ماه تجاري
1011 0 0 0 1 1 1 9 9 76 360 59 348 147 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
682 0 0 0 1 1 0 6 0 5 27 3 42 468 129     در اين ماه جمع
8786 0 0 0 1 1 2 19 13 77 406 62 413 5845 1947 از ابتداي سال
153 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4   135 8       در اين ماه خانگي امور برق ناحيه ده
1700 0 0 0 0 0 0 0 0 29 26 1 1487 157 0 از ابتداي سال
9 0 0 0 0 0 0 0 0 3     5 1       در اين ماه عمومي
58 0 0 0 0 0 0 2 0 20 13 0 21 2 0 از ابتداي سال
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
53 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1 8 24 7       در اين ماه تجاري
488 0 0 0 0 0 0 4 4 38 28 9 267 119 19 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
216 0 0 0 0 0 0 0 1 22 5 8 164 16 0     در اين ماه جمع
2249 0 0 0 0 0 0 7 4 89 67 10 1775 278 19 از ابتداي سال
5534 0 0 0 0 1 0 0 0 20 36 731 2709 1802 235     در اين ماه خانگي جمع كل شركت
60704 0 1 1 0 1 0 2 1 128 333 798 35462 21329 2648 از ابتداي سال
398 0 0 0 0 1 1 1 1 31 242 1 99 17 4     در اين ماه عمومي
5543 0 4 5 1 6 7 29 28 241 2211 15 1024 1504 468 از ابتداي سال
6 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0     در اين ماه كشاورزي
28 0 0 0 0 0 2 12 5 2 0 5 2 0 0 از ابتداي سال
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه صنعتي
43 0 1 0 0 6 6 17 3 3 4 0 3 0 0 از ابتداي سال
930 0 0 0 1 3 0 13 5 41 94 17 679 77 0     در اين ماه تجاري
9206 2 4 1 4 10 6 73 54 337 895 125 6241 1423 31 از ابتداي سال
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
6870 0 0 0 1 7 1 17 8 93 372 749 3487 1896 239     در اين ماه جمع
75523 2 10 7 5 23 21 133 91 711 3443 943 42732 24256 3147 از ابتداي سال
                                   
               
               
جمع انشعابها بيشتر از 1000 KW از 501 تا 1000KW از 301 تا 500KW از 251 تا 300KW از 151 تا 250KW از 101 تا 150KW از 31 تا 100KW 30 KW ديماندي سه فاز 32AMP سه فاز 25AMP سه فاز 15AMP تكفاز 32 AMP تكفاز 25 AMP تكفاز 15 AMP شرح تعرفه
876         1             134 740 1     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه يك
15                 1 10   1 3       در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
74             2   5 22   45         در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
965 0 0 0 0 1 0 2 0 6 32 0 180 743 1     در اين ماه جمع
712                 3 5   518 173 13     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه دو
47           1     9 21 1 11 1 3     در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
1         1                       در اين ماه صنعتي
102         1   2   3 6   69 21       در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
862 0 0 0 0 2 1 2 0 15 32 1 598 195 16     در اين ماه جمع
0                                 در اين ماه خانگي ملك آباد
0                                 در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
0                                 در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه جمع
221                 5 13 11 190 2       در اين ماه خانگي امور برق ناحيه سه
50                 5 40   5         در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
19                 1 1   17         در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
290 0 0 0 0 0 0 0 0 11 54 11 212 2 0     در اين ماه جمع
923                   1 716 184 9 13     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه چهار
58                 1 45   10 2       در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
130         1   3 1 3 23 6 74 19       در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
1111 0 0 0 0 1 0 3 1 4 69 722 268 30 13     در اين ماه جمع
827                 5 10 4 791 17       در اين ماه خانگي امور برق ناحيه پنج
144         1       8 106   27 2       در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
120                 1 3   104 12       در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
1091 0 0 0 0 1 0 0 0 14 119 4 922 31 0     در اين ماه جمع
0                                 در اين ماه خانگي طرقبه
0                                 در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
0                                 در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه جمع
646                       200 371 75     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه شش
20                   4   12 4       در اين ماه عمومي
1             1                   در اين ماه كشاورزي
1         1                       در اين ماه صنعتي
167             1   6 9   151         در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
835 0 0 0 0 1 0 2 0 6 13 0 363 375 75     در اين ماه جمع
542                 1     506 31 4     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه هفت
42               1 3 11   25 2       در اين ماه عمومي
4             2 2                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
108               1 3 2   99 3       در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
696 0 0 0 0 0 0 2 4 7 13 0 630 36 4     در اين ماه جمع
0                                 در اين ماه خانگي شانديز
0                                 در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
0                                 در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     در اين ماه جمع
50                   3   47         در اين ماه خانگي امور برق ناحيه هشت
8                 1 5   1   1     در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
64               2 2     60         در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
122 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 0 108 0 1     در اين ماه جمع
584                       4 451 129     در اين ماه خانگي امور برق ناحيه نه
5             1         2 2       در اين ماه عمومي
0                                 در اين ماه كشاورزي
0                                 در اين ماه صنعتي
93       1 1   5   5 27 3 36 15       در اين ماه تجاري
0                                 در اين ماه متفرقه
682 0 0 0 1 1 0 6 0 5 27 3 42 468 129     در اين ماه جمع