شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
موجودي شبكه زير بار در پايان اسفند90
شبكه روشنا يي شبكه فشار ضعيف شبكه 20KV
معا بر(كيلومتر)  (كيلومتر)  (كيلومتر)
زميني هوايي زميني هوايي زميني هوايي
1266 4703 1583 4980 563 4317
روستا پايه  ترانس 
زميني هوايي
موجود برقدار فلزي بتوني چوبي قدرت(KVA)  تعداد قدرت (KVA) تعداد
481 440 10981 194282 27410 675615 847 1547842 7481