شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
 اهم فعاليتهاي گروههاي اجرايي در سال 1390
نصب انشعاب مشتركين تعداد مشتركين جذب شده تعداد روستاهاي برقدار احداث پست احداث خطوط فشار  متوسط احداث خطوط فشار  ضعيف شرح
ترانس زميني ترانس هوايي كابل كشي زميني  (km) طول شبكه هوايي  (km) سيم كشي (متر) نصب پايه(اصله) كابل كشي زميني  (km) طول شبكه هوايي  (km) سيم كشي (متر) نصب پايه
ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
4073 3260 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 فروردين
7461 6728 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ارديبهشت
6969 6538 0 0 0 0 0 0.0   0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 خرداد
18503 16526 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 جمع سه ماهه اول
5969 6000 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تير
5140 7240 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 مرداد
4130 6970 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 شهريور
15239 20210 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 جمع سه ماهه دوم
4576 5475 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 مهر
6097 5834 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 آبان
8134 4906 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 آذر
18807 16215 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 جمع سه ماهه سوم
9241 4780 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 دي
6863 5384 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 بهمن
6870 7943 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 اسفند
22974 18107 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 جمع سه ماهه چهارم
75523 71058 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0 0 جمع كل