1396/10/29
  •    
    • مناقصات ومزایده ها (آرشیو)

     مناقصات سال 91-92     توجه : در مناقصات محدود تنها در صورتی که دعوتنامه دریافت نموده اید حق شرکت در مناقصه را خواهید داشت در غیر این صورت اسناد را برداشت ننمایید

     توجه مهم : لطفا در آخرین تاریخ مهلت تحویل پاکات مجددا این صفحه را بازبینی فرمایید در صورت تغییر در بخش توضیحات تغییرات اعمال شده درج می گردد     موضوع مناقصه

     شماره مناقصه/ مزایده/ فراخوان

     تاریخ بازگشایی پاکات

     آخرین مهلت تحویل پاکات

     نوع مناقصه/مزایده

     فایل اسناد

     خرید خدمات کارشناسی به منظور نظارت بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق مشهد

     91/10

     91/05/22

     91/05/21

     عمومی

     دریافت اسناد

     انجام کلیه خدمات و فعالیت های مربوط به بخش بهره برداری اتفاقات و عملیات و فوریت های برق و کلیه خدمات لازم به مشترکین و متقاضیان

     91/12

     91/06/11

     91/06/08

     فراخوان

     دریافت اسناد

     LED فروش 31200عدد لامپ 91.13 91/06/12 91/06/11 مزایده دریافت اسناد
     انتخاب پیمانکار جهت عملیات نصب ، اصلاح سرویس دیماندی و غیر دیماندی 91.1 ساعت 11 ساعت 9 مناقصه دریافت اسناد
     انجام عملیات مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای 91.3 ساعت 10 به تاریخ 91/02/11 ساعت 15به تاریخ 91/02/10 مناقصه دریافت اسناد
     خرید خدمات کارشناسی به منظور کنترل پروژه های سرمایه ای 91.4 ساعت 10 به تاریخ 91/02/25 ساعت 15به تاریخ 91/02/24 مناقصه دریافت اسناد
     خرید 26000متر کابل 20کیلوولت کراسلینک 240*1 91.5 ساعت 10 به تاریخ 91/02/22 ساعت 15به تاریخ 91/02/20 مناقصه دریافت اسناد
     فروش 60تن انواع سیم مسی 91.6 ساعت 11به تاریخ 91/02/31 ساعت 15به تاریخ 91/02/20 مزایده دریافت اسناد
     فروش 50قلم انواع کالای اسقاط و مستعمل 91.7 ساعت 11به تاریخ 91/04/25 ساعت 15به تاریخ 91/04/24 مزایده دریافت اسناد
     انجام فعالیتهای حوزه مالی در محدوده امورهای برق نواحی 4و1 91.8 ساعت 10به تاریخ 91/04/10 ساعت 15به تاریخ 91/04/07 مناقصه دریافت اسناد
     فروش حدود 40تن انواع سیم مسی 91.9 ساعت 11به تاریخ 91/04/28 ساعت 15به تاریخ 91/04/27 مناقصه دریافت اسناد
     خرید انواع چراغ خیابانی متال هالید و سدیم با لامپ 91.11 ساعت 10به تاریخ 91/05/07 ساعت 15به تاریخ 91/05/04 مناقصه دریافت اسناد
     اجرای پروژه احداث شبکه فشارمتوسط به منظور برقرسانی از روستای حیطه زشک تا استخر ماهی 91.14 ساعت 11به تاریخ 91/06/19 ساعت 15به تاریخ 91/06/18 مناقصه دریافت اسناد
     فروش سه دستگاه خودرو 91.22 ساعت 12به تاریخ 91/08/20 ساعت 10به تاریخ 91/08/20 مناقصه دریافت اسناد
     ارایه خدمات جهت بازدید و تهیه کروکی 91.2 ساعت 11 به تاریخ 91/02/30 به تاریخ 91/02/30ساعت 9 مناقصه دریافت اسناد
     فروش 40تن انواع سیم های مسی جمع آوری شده از شبکه 91.15 91/06/27 91/06/26 مزایده دریافت اسناد
     خرید انواع تابلو های  چند کنتوره خانگی 91.19 91/07/09 91/07/08 مناقصه دریافت اسناد
     خرید کنتور تکفاز و سه فاز و مونتاژ شده 91.20 91/07/15 91/07/12 مناقصه دریافت اسناد
     خرید کنتور تکفاز و سه فاز و مونتاژ شده 91.20 91/07/23 91/07/22  تمدید مناقصه دریافت اسناد
     فروش 40تن  انواع سیم های جمع آوری شده از شبکه 91.21 91/08/07 91/08/06  مزایده دریافت اسناد
     نصب کلید های هوایی قابل قطع زیر بار 91.16 91/08/10 91/08/09  مناقصه طرح تملک دارایی ها دریافت اسناد
     احداث و بهینه سازی شبکه و تامین زیرساخت های مسکن مهر 91.17 91/08/10 91/08/09  مناقصه طرح تملک دارایی ها دریافت اسناد
     خرید کنتور تکفاز و سه فاز 91.20 91/08/06 91/08/03  تمدید و تغییرمناقصه دریافت اسناد
     خرید انواع ترانسفورماتور 91.24 91/09/07 91/09/06  مناقصه دریافت اسناد
     فروش 37قلم کالای اسقاط 91.23 91/09/08 91/09/07 مزایده دریافت اسناد
     فروش 37قلم کالای اسقاط 91.23 91/09/25 91/09/25 تجدید مزایده دریافت اسناد
     فروش 40تن سیم مسی اسقاط 91.26 91/09/28 91/09/29 مزایده دریافت اسناد
     تامین برق زیر ساخت های مسکن مهر و اصلاح و بهینه سازی روستایی 91.17 91/09/26 91/09/25 تجدید مناقصه دریافت اسناد
     شناسایی پیمانکاران به منظور اجرای شبکه های توزیع 91.27 نامشخص 91/10/18 فراخوان دریافت اسناد
     خرید پایه روشنایی 14متری فلزی تلسکوپی 91.31 ساعت 10به تاریخ 91/10/20 ساعت 9 به تاریخ 91/10/20 مناقصه دریافت اسناد
     ارزیابی کیفی مشاوران در زمینه طراحی و نظارت پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 91.28 نا مشخص 91/10/30 فراخوان دریافت اسناد
     فروش 85 قلم کالای مازاد 91.32 ساعت 11به تاریخ 91/11/07 ساعت 10 به تاریخ 91/11/07 مزایده دریافت اسناد
     انجام خدمات اداری و مالی 91.29 نا مشخص 1391/11/07 فراخوان دریافت اسناد
     انجام خدمات فنی و مهندسی 91.30 نا مشخص 1391/11/07 فراخوان دریافت اسناد
     شناسایی پیمانکاران 91.35 نا مشخص 1391/11/08 فراخوان دریافت اسناد
     فروش 40 تن سیم مسی جمع آوری شده 91.33 ساعت 13به تاریخ 14/11/91 ساعت 12 به تاریخ 14/11/91 مزایده دریافت اسناد
     خرید انواع کابل مسی فشارضعیف و کابل خودنگهدار 91.34 ساعت 11 صبح روز 18/11/91 ساعت 9 صبح روز 18/11/91 مناقصه دریافت اسناد
     ارزیابی کیفی شماوران در زمینه نظارت بر عملکرد پیمانکارقرائت و توزیع قبوض 91.38 نا مشخص 1391/12/06 فراخوان دریافت اسناد
     تمدید مناقصه خرید انواع کابل مسی فشارضعیف و کابل خودنگهدار 91.34 ساعت 11 صبح روز 91/12/05 ساعت 9 صبح روز 91/12/05 مناقصه دریافت اسناد
     فروش 50تن انواع سیم های جمع اوری شده 91.41 ساعت 13به تاریخ 91/12/14 ساعت 12 به تاریخ 91/12/14 مزایده دریافت اسناد
     خرید انواع تابلو توزیع فشارضعیف 91.40 ساعت 10 به تاریخ 91/12/16 ساعت 11به تاریخ 91/12/16 مناقصه دریافت اسناد
     فروش 36قلم کالای اسقاط 91.42 ساعت 12ظهر روز 13/12/91 ساعت 11صبح روز 13/12/91 مزایده دریافت اسناد
     انجام خدمات مالی و اداری 91.36 ساعت 12ظهر روز 15/12/91 ساعت 9صبح روز 15/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
     ارایه خدمات در برق نریمانی و رضوی 91.18 ساعت ساعت مناقصه دریافت اسناد
     ارایه خدمات در بخش فنی – مهندسی 91.37 ساعت 11ظهر روز 15/12/91 ساعت 9صبح روز 15/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
     خرید خدمات مشاور کارشناسی بمنظور طراحی پروژه ها 91.39 ساعت 10ظهر روز 22/12/91 ساعت 9صبح روز 22/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
     ارایه خدمات جهت بازدید و گزارش متقاضیان برق تکفاز و سه فاز در محدوده امور های برق نواحی دهگانه 91.43 ساعت 11ظهر روز 22/12/91 ساعت 9صبح روز 22/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
     ارایه خدمات جهت نصب و اصلاح سرویس کنتور های تکفاز و سه فاز در محدوده امور های برق نواحی دهگانه 91.44 ساعت 12ظهر روز 22/12/91 ساعت 9صبح روز 22/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
     خرید فاز دوم تجهیزات data center 91.46 ساعت 10صبح روز 23/12/91 ساعت 9صبح روز 23/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
     ارایه خدمات جهت نظارت بر عملکرد پیمانکار قرایت و توزیع قبوض ووصول مطالبات در محدوده امورهای برق نواحی دهگانه 91.45 ساعت 10صبح به تاریخ 21/01/92 ساعت 9صبح به تاریخ 21/01/92 مناقصه دریافت اسناد
     شماره برداری کنتور توزیع و قبوض ووصول مطالبات مشترکین دیماندی 91.48 ساعت 11صبح به تاریخ 21/01/92 ساعت 10صبح به تاریخ 21/01/92 مناقصه دریافت اسناد
     انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده 92.1 22/02/1392 ساعت 11 صیح   مناقصه دریافت اسناد
     خرید فاز دوم detasenter 92.46 ساعت 10صبح به تاریخ 14/02/92 14/02/1392ساعت 9صبح تجدید مناقصه دریافت اسناد
     خرید انواع پایه های بتنی پیش تنیده 92.3 ساعت 11 به تاریخ 28/02/92   مناقصه دریافت اسناد
     فروش 70تن انواع کابل مسی 92.4 تا ساعت 13 روز 1/3/92   مزایده دریافت اسناد
     خرید کنتور مونتاژ شده 92.6 ساعت 11روز 4/3/92   مزایده دریافت اسناد
     فروش 40تن انواع سیم مسی 92.5 تا ساعت 12 روز 4/3/92 تا ساعت 11 روز 4/3/92 مزایده دریافت اسناد
     خرید انواع بست انشعابی - بست ترمینال ی و کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار 92.8 تا ساعت 10روز 12/3/92 تا ساعت 9روز 12/3/92 مناقصه دریافت اسناد
     خرید انواع تابلو توزیع - تابلو خیابانی و تابلو خانگی 92.7 ساعت 11روز 13/3/92 تا ساعت 10روز 13/3/92 مناقصه دریافت اسناد
     خرید کنتور تکفاز الکترونیکی 92.9 ساعت 11روز 13/3/92 تا ساعت 10روز 13/3/92 مناقصه دریافت اسناد
     خرید کابل خودنگهدار 92.10 ساعت 11روز 18/3/92 تا ساعت 10روز 18/3/92 مناقصه دریافت اسناد
     ارایه خدمات ترویج مصرف بهینه 92.2 ساعت 10روز 12/3/92 تا ساعت 9روز 12/3/92 مناقصه دریافت اسناد
     فروش 40تن انواع سیم مسی 92.12 ساعت 13روز 05/04/92 تاساعت 12روز 05/04/92 مزایده دریافت اسناد
     خرید انواع فیوز تیغه ای 92.13 ساعت 13روز 017/04/92 تاساعت 11روز 017/04/92 مناقصه دریافت اسناد
     خرید انواع لامپ 92.14 ساعت 14روز 017/04/92 تاساعت 13روز 017/04/92 مناقصه دریافت اسناد
     ارزیابی سازندگان انواع تابلو های برق 92.15 ... 017/04/92 فراخوان دریافت اسناد
     مزایده 40تن انواع سیم مسی 92.18 25/04/92ساعت 12روز 25/04/92ساعت 11روز مزایده دریافت اسناد
     خرید مفصل نواری حرارتی فشار ضعیف 10یاردی 92.19 02/05/92ساعت 13روز 02/05/92ساعت 11روز مناقصه دریافت اسناد
     تمدید ارزیابی سازندگان انواع تابلو های برق 92.15 ... 01/05/92 فراخوان دریافت اسناد
     خرید پایه فلزی 10.5 متری - هد دوطرفه و چراغ خیابانی 92.17 ساعت 12 به تاریخ 92/05/02 ساعت 11 به تاریخ 92/05/02 مناقصه دریافت اسناد
     فروش 35قلم کالای اسقاط 92.16 ساعت 11 به تاریخ 92/05/14 ساعت 10به تاریخ 92/05/14 مزایده دریافت اسناد
     فروش 40تن سیم مسی اسقاط 92.20 ساعت 13 به تاریخ 92/05/21 ساعت 12به تاریخ 92/05/21 مزایده دریافت اسناد
     فروش 15تن انواع کابلهای مسی فشارضعیف 92.21 ساعت 13 به تاریخ 92/04/06 ساعت 12به تاریخ 92/04/06 مزایده دریافت اسناد
     فروش 40تن انواع سیم مسی فشارضعیف 92.22 ساعت 13 به تاریخ 92/06/18 ساعت 12به تاریخ 92/06/18 مزایده دریافت اسناد
     فروش 1000عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط 92.23 ساعت 13 به تاریخ 92/06/25 ساعت 12به تاریخ 92/06/25 مزایده دریافت اسناد
     فراخوان ارزیابی کیفی در زمینه اجرای پروژه رفع حریم شبکه های هوایی 20کیلوولت 92.26 ... ساعت 15به تاریخ 92/06/27 فراخوان دریافت اسناد
     فروش 70تن انواع سیم مسی جمع آوری از شبکه 92.27 ساعت 13 به تاریخ 92/07/01 ساعت 12به تاریخ 92/07/01 مزایده دریافت اسناد
     فروش 32قلم کالای اسقاط 92.28 ساعت 13 به تاریخ 92/07/08 ساعت 12به تاریخ 92/07/08 مزایده دریافت اسناد
     فروش 40تن انواع سیم های مسی 92.29 ساعت 13 به تاریخ 92/07/22 ساعت 12به تاریخ 92/07/22 مزایده دریافت اسناد
     خرید انواع پست پد مونتد 92.30 ساعت 14به تاریخ 92/07/22 ساعت 8به تاریخ 92/07/22 مناقصه دریافت اسناد

      

        ارتباط با امور تدارکات , -7681067-7681055 .................     sply@meedc.com

      

      

      

مجموع بازدیدها : 14,447,828
تعداد بازدید امروز : 2,256
تعداد بازدید دیروز : 3,507
آخرین به روزرسانی : 12:59  1396/10/26
تعداد کاربران مهمان : 153
تعداد کاربر آن لاین : 1
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.